Téléchargement du logiciel Téléchargement du logiciel allemand Téléchargement du logiciel français Téléchargement du logiciel brésilien Téléchargement du logiciel néerlandais Téléchargement du logiciel japonais Téléchargement du logiciel polonais

Télécharger DLL: "microsoft.data.entity.build.tasks.resources.dll"

Nom Rechercher

Nom: microsoft.data.entity.build.tasks.resources.dll
Version: 3.5.30729.4926
Size: 6144
Taille: Dynamic Link Library
SO:
Copyright: © Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò. Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Nom interne: Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.resources.dll
Le nom du produit: Microsoft® .NET Framework 3.5.30729.4926
Description du produit: Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll
La langue: Russe
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z